bhpl@bhpl.pl +48 724 535 227

Od 01.04.2013 r. wzrasta wysokość odszkodowania za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, którego ubezpieczony doznał wskutek wypadku przy pracy bądź choroby zawodowej.

W okresie od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r. za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczony otrzyma 704 złodszkodowania, czyli o 24 zł więcej niż do końca marca br.

Kwota w tej samej wysokości (704 zł) będzie mu przysługiwała za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, z tytułu zwiększenia tego uszczerbku co najmniej o 10 punktów procentowych.

Odszkodowanie z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego wyniesie 12 326 zł (do 31.03.2013 r. jest to 11 898 zł).

Najwyższe świadczenia – w wysokości 63 390 zł – wypłacane są w sytuacji, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty (do końca marca br. obowiązuje kwota 61 191 zł).
Świadczenie w wysokości 63 390 zł przysługuje ponadto, gdy do jednorazowego odszkodowania:

  • uprawnieni są równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego bądź rencisty,
  • uprawnionych jest równocześnie dwoje lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego bądź rencisty.

W obu wymienionych wyżej przypadkach oprócz zasadniczego odszkodowania uprawnionym wypłaca się kwoty zwiększeń wynoszące
12 326 zł na każde dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty.

Gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest członek rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty inny niż małżonek lub dziecko, wynosi ono 31 695 zł. Odszkodowanie w tej samej kwocie przysługuje także wówczas, gdy do świadczenia uprawnieni są tylko członkowie rodziny inni niż małżonek lub dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty – w tych okolicznościach również wypłaca się kwotę 12 326 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugiego i każdego następnego uprawnionego.

Przyznanie lub odmowa przyznania jednorazowego odszkodowania wypadkowego oraz ustalenie jego wysokości następuje w drodze decyzji ZUS, która jest wydawana w ciągu 14 dni od dnia:

  • otrzymania orzeczenia lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej,
  • wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji.

Jeżeli w wyniku decyzji zostało ustalone prawo do jednorazowego odszkodowania oraz jego wysokość, ZUS dokonuje z urzędu wypłaty świadczenia w terminie 30 dni od dnia wydania decyzji. Od powyższej decyzji pracownik ma prawo wniesienia odwołania w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dn. 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.).

Źródło: http://www.bibliotekakp.pl/