bhpl@bhpl.pl +48 724 535 227

W Dzienniku Ustaw z dn. 02.01.2013 r. pod poz. 2 opublikowano ustawę z dn. 9.11.2012 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz innych ustaw. Celem nowelizacji jest likwidacja obowiązku informacyjnego ciążącego na pracodawcy w stosunku do PIP oraz PIS w przypadku rozpoczynania działalności lub zmiany miejsca,  rodzaju bądź zakresu prowadzonej działalności.

Nowo wprowadzone przepisy zakładają m.in. uchylenie art. 209 k.p., który przewiduje obowiązek pracodawcy polegający na zawiadomieniu na piśmie właściwego okręgowego inspektora pracy i właściwego państwowego inspektora sanitarnego o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności. Powyższy obowiązek ciąży również na pracodawcy odpowiednio w razie zmiany miejsca, rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, zwłaszcza zmiany technologii lub profilu produkcji, jeżeli zmiana technologii może powodować zwiększenie zagrożenia dla zdrowia pracowników. Wraz z tą zmianą uchylony został pkt 1 w art. 283 § 2 k.p. – przepis ten staje się bowiem bezprzedmiotowy, gdyż zawiera opis wykroczenia polegającego na niedopełnieniu obowiązku wskazanego w art. 209 k.p.

Nowelizacja ma na celu zmniejszenie liczby obowiązków niezbędnych przy rejestracji podmiotu gospodarczego, tj. skrócenie terminu przeznaczonego na wydanie potwierdzenia o nadaniu NIP firmom rozpoczynającym działalność gospodarczą.

Jeśli chodzi o informacje o podmiotach deklarujących zatrudnienie pracowników, to obowiązek ich przekazania PIP oraz PIS będzie spoczywał, z urzędu, na podmiotach państwowych zajmujących się gromadzeniem i analizowaniem danych statystycznych (urzędy statystyczne). Stąd, w ramach noweli k.p., zmieniono także przepisy art. 44 ust. 2 ustawy z dn. 29.06.1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. z 2012 r. poz. 591). Z kolei w ustawie z dn. 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2011 r. Nr 212, z późn. zm.) dodano art. 36a, zgodnie z którym PIS jest uprawniona do nieodpłatnego korzystania z danych zgromadzonych:

– w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodwej (REGON) prowadzonym przez Prezesa GUS

– przez ZUS na koncie płatnika składek, o którym mowa w art. 45 ustawy z dn. 13.10.1998r. o systemie ubezpieczeńs społecznych (Dz.U. z 2009r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.)

Nowela wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, czyli 17.01.2013 roku.
Źródło: www.bibliotekakp.pl